Staatsblad 1900 Nomor 339

Emolumenten Der Ambtenaren Voor De In- En Overschrijving Van Vaste Goederen In Het Gebied Der Opgeheven Residenties Krawang, Tegal, Japara, Probolinggo En Bagelen

Staatsblad 1900 Nomor 338

Regelingen In Verband Met De Vereeniging Der Controle-afdeelingen Kangean En Sapoedi Der Afdeeling Soemenep In De Residentie Madoera

Staatsblad 1900 Nomor 336

Nadere Voorziening In Verband Met De Wijzigingen, Welke Inde Bestuursinrichting Op Het Eiland Java Zijn Aangebracht Wegens De Opheffing Van Een VIjftal Gewesten, Met Betrekking Tot De Uitoefening Van Het Notariaat In Die Gewesten

Staatsblad 1900 Nomor 335

Intrekking Van Eenige Betrekkingen En Verdere Maatregelen In Verband Met De Wijzigingen In De Indeeling In Gewesten Van De Gouvernementslanden Op Java En Madoera, Regeling Der Inkomsten Van De Residenten Op Java En Madoera. Indienststelling Van Assistent-residenten Voor De Afdeelingen Krawang, Tegal, Pati, Pasoeroean, Probolinggo En Poerworedjo Alsmede Van Personeel Voor Eenige Gewestelijke En Plaatselijke Bureaux Op Java. Beschikbaarstelling Van Fondsen Voor Klerkengelden Ten Behoeve Van Bedoelde Bureaux En Indemniteit Van Sommige Residenten Op Java Voor Bureaubehoeften Enz. Bezoldiging Der Regenten Van Tegal, Pati, Probolinggo En Poerworedjo.

Staatsblad 1900 Nomor 334

Wijziging Inde Indeeling An Gewesten Van De Gouvernementslanden Op Java En Madoera. Voorschriften Betreffende De Verdere Toepassing In Het Gebied Der Opgeheven Gewesten Van De Thans Aldaar Geldende Verordeningen En Verdere Beschikkingen. Regeling Der Positie Van De Hoofddjaksa’s En Adjunct-hoofddjaksa’s Op De Thans Vervallen Residentie-hoofdplaatsen.

Staatsblad 1900 Nomor 332

Wijziging Van De Reglementen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Bezittingen Buiten Java En Madoera

Staatsblad 1900 Nomor 331

Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Op Het Rechtswezen Inde Residentie Menado (staatsblad 1882 N?. 27)