Staatsblad 1904 Nomor 499

Wijziging En Aanvulling Van De Bepalingen, Vastgesteld Bij Artikel 2 Van Het Besluit In Staatsblad 1902 Nomor185.

Staatsblad 1904 Nomor 498

Nadere Wijziging Van De Militaire Tarieven Nomor3 En 15.

Staatsblad 1904 Nomor 497

Wijziging Van Het Reglement Voor Het Loodswezen Van De Emmahaven.

Staatsblad 1904 Nomor 496

Aanvulling Van De Bepalingen Omtrent Het Begraven Van Lijken Van Europeanen En Inlanders En Met Hen Gelijkgestelde Personen.

Staatsblad 1904 Nomor 494

Maatregelen Met Betrekking Tot Het Personel Van Het Vendukantoor Te Medan.

Staatsblad 1904 Nomor 493

Aanvulling Van Het Reglement Op Het Beheer Ende Exploitie Der Gouvernemenets Pandhuizen.

Staatsblad 1904 Nomor 492

Aanwijziging Van Het Gebied Der Desa’s Tjisomang En Tjipada Van Het District Radjamandala, De Districten Tjilokotot, Oedjoengbroengkoelan, Oedjoeng Broengwetan, Tjitjalengka En Tjitjalengka En Tjipeudjeuh Van De Afdeeling Bandoeng, Benevens Het District Tanjoengsari Van De Afdeeling Soemedang Als Streek, Waarvoor Een Gouvenements Koffiebereiding Etablissement In Werking Zal Worden Gesteld. Vaststelling Voor Deze Streek En Voor Die In De Residentie Madioen, Bedreld Bij Artikel I Van Et Besluit In Staatsblad 1904 Nomor171, Van De In 1905 Voor De In Te Leveren Koffie Te Betalen Prijzen.

Staatsblad 1904 Nomor 491

Tijdstip Der Inwerkingtreding Van Het Besluit N Staatsblad 1903 Nomor 179, Betreffende De Tanah Boemboe. Aantal Districshoofden Van De Derde Klasse In De Residentie Zuider En Oosterafdeeling Van Borneo.

Staatsblad 1904 Nomor 490

Wijziging En Aanvulling Van Eenige Militaire Tarieven.